Εξετάσεις Α΄ περιόδου 2015, Π.Ε. Λάρισας

Προκηρύσσονται εξετάσεις της Α΄ περιόδου 2015, για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την ∆ευτέρα 22 Ιουνίου 2015 και ώρα 9:00π.µ. στην αίθουσα εξετάσεων της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας (3ος όροφος).

Η ∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας θα παραλαµβάνει δικαιολογητικά υποψηφίων µέχρι και την ∆ευτέρα 08 Ιουνίου 2015 και ώρα 13:30µ.µ.. Μετά την ηµεροµηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.
Συγκροτούµε τριµελή Επιτροπή για τη διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Α΄ περιόδου 2015, αποτελούµενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:
  1. Ζησοπούλου Ευτυχία του κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού-Λογιστικού ως πρόεδρος.
  2. Αραµπατζής Κωνσταντίνος του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών ως µέλος.
  3. Γεωργίου Θεοφανώ του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών ως µέλος.
Αναπληρωτές αυτών ορίζονται αντίστοιχα οι:
  1. Παπατζέλου Άννα του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών ως πρόεδρος.
∆ιευκρινίζουµε επίσης τα εξής:

• Η εξέταση θα γίνει µε τη χρήση Η/Υ σε ερωτηµατολόγια πολλαπλών επιλογών σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην αριθµ. πρωτ. 38200/1136/11-08-2011 Υ.Α.
• Για την υποβοήθηση των ενδιαφερόµενων, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yme.gr και συγκεκριµένα στη διαδροµή: Επικοινωνίες → Ραδιοερασιτέχνες παρ. 11 → υποπαράγραφος 11.7, έχουν αναρτηθεί δύο αρχεία (PDF) µε ερωτηµατολόγια από την ύλη των εξετάσεων, το ένα για την κατηγορία «1» και το άλλο για την κατηγορία «Εισαγωγικού Επιπέδου». Επίσης έχει αναρτηθεί σχετικό λογισµικό για την εκπαίδευση και αυτοαξιολόγηση των ενδιαφεροµένων.
• ∆ικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις έχουν οι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή πολίτες άλλων χωρών εφόσον διαθέτουν άδεια παραµονής στην Ελλάδα.
• Οι ενδιαφερόµενοι, κατά την ηµέρα υποβολής της αίτησης συµµετοχής τους στις εξετάσεις, πρέπει να έχουν συµπληρωµένο το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δηµοτικό σχολείο.
• Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν στην υπηρεσία µας τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση µε συνηµµένη Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται η µόνιµη κατοικία (χορηγείται από την υπηρεσία µας).
  2. Αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφεροµένου και τη διαπίστωση της ηµεροµηνίας γέννησης.
  3. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται µε τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και την µόνιµη διαµονή τους, συµπεριλαµβανοµένης και της άδειας παραµονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.
  4. Παράβολο 26€ (ΚΑΕ: 3741).
  • Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι. Εφόσον δεν συγκεντρώνονται τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι στην Υπηρεσία µας, µπορούν οι υποψήφιοι (ή ο µοναδικός υποψήφιος) εάν και οι ίδιοι το επιθυµούν, να παραπέµπονται σε άλλη Αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία (ΑΠΥ) της ίδιας Περιφέρειας, µετά από προηγούµενοι συνεννόηση.
  • Οι υποψήφιοι, για να τους επιτραπεί η συµµετοχή του στις εξετάσεις θα επιδεικνύουν στην Επιτροπή, εισερχόµενοι στην αίθουσα εξετάσεων, την αστυνοµική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό µέσο των στοιχείων ταυτότητας τους, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.2690/99,ΦΕΚ99/Α/1999).